укр eng

Статутні документи

СТАТУТ
 Асоціації "Спільний простір" - АСП

 
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1.    Асоціація   "Спільний   простір"  - АСП   (далі  - Асоціація)  - добровільна  всеукраїнська  громадська  організація,  створена  на основі єдності спільних інтересів її членів і покликана захищати їх права на всіх рівнях, розширювати їх можливості, а також сприяти об'єднанню їх інтересів.
Скорочена назва Асоціації "Спільний простір" - АСП

1.2.    Асоціація здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, чинного законодавства України та цього Статуту.

1.3.    Діяльність Асоціації побудована на принципах:
- добровільності вступу до Асоціації та виходу з неї;
- збереження членами Асоціації повної самостійності, свободи у виборі напрямків своєї діяльності;
- рівноправності їх членів;
- виборності керівних органів і змінюваності їх складу;
- гласності (Асоціація повинна регулярно обнародувати свої основні документи, склад керівництва, дані про джерела фінансування та витрати);
- невтручання у діяльність державних органів, службових осіб та інших об'єднань громадян.

1.4.    Асоціація співпрацює з органами державної влади і управління, іншими громадськими організаціями, науковими установами.

1.5.    Діяльність Асоціації поширюється на території України.

1.6.    Адреса центральних статутних органів Асоціації: 252119, м.Київ, вул.Мельникова, 36/1.


II. МЕТА,  ЗАВДАННЯ ТА ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ

2.1.    Головна мета діяльності Асоціації - захищати законні соціальні, економічні, творчі та інші спільні інтереси членів Асоціації на всіх рівнях,   сприяти   розширенню   їх   можливостей   та   підвищенню професійного рівня.

2.2.    Завдання Асоціації:
- представляти і захищати законні інтереси своїх членів у громадських та державних органах;
- виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права;
- ідейно,   організаційно   та   матеріально   підтримувати   інші об'єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні;
- одержувати від органів державної влади та управління і органів місцевого самоврядування інформацію,  необхідну
для реалізації статутних цілей і завдань;
- інформаційне забезпечення членів Асоціації;
- сприяння членам Асоціації у пошуку партнерів для створення спільних проектів, у тому числі за кордоном;
- сприяння   встановленню   ділових   контактів   між   членами Асоціації та іншими партнерами.
 

2.3.   При   виконанні   статутних   завдань   Асоціації   у   порядку, встановленому чинним законодавством, передбачає:
- внесення пропозицій до органів влади і управління з питань статутної діяльності Асоціації;
- сприяння в організації симпозіумів, конференцій, семінарів, лекцій, виставок, конкурсів, фестивалів, тощо;
- розробку для членів Асоціації баз даних по законодавству;
- організація    та    надання    безкоштовної    консультативно-правової допомоги та сприяння своїм членам у їх діяльності;
- створення банку даних по членам Асоціації;
- надання допомоги членам Асоціації в укладанні договорів та угод з установами, організаціями, підприємствами і окремими
громадянами з питань статутної діяльності Асоціації;
- сприяння в організації навчання, перепідготовки і стажування членів на території України і за кордоном;
- заснування власних засобів масової інформації;
- може здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність, шляхом створення госпрозрахункових установ і
організацій   із   статусом   юридичної   особи,    заснування підприємств, в порядку встановленому чинним законодавством України.


III. ЧЛЕНСТВО В АСОЦІАЦІЇ. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ АСОЦІАЦІЇ

3.1.    Членство в Асоціації може бути індивідуальне та колективне.

3.2.    Індивідуальними членами Асоціації можуть бути громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства, що досягли 18-річного віку, приймають участь у реалізації завдань Асоціації і виконують вимоги Статуту та сплачують членські внески.

3.3.    Колективними членами Асоціації можуть бути трудові колективи підприємств, установ, організацій, які сприяють діяльності Асоціації, визнають та виконують вимоги Статуту Асоціації та сплачують членські внески.

3.4.    Для вступу до Асоціації індивідуальні члени подають письмову заяву   до   Ради   в   порядку,   передбаченому   Положенням   про членство, затвердженому Радою Асоціації.

3.5.    Колективні члени для вступу до Асоціації повинні подати до Ради рішення Зборів трудового колективу підприємства, установи, організації, в порядку, передбаченому Положенням про членство.

3.6.    Порядок виходу з Асоціації, як індивідуальних, так і колективних членів здійснюється на підставі Положення про членство.

3.7.    Систематичне    порушення    Статуту   Асоціації   може   бути підставою для виключення із Асоціації.

3.8.    При виході або виключенні з числа членів Асоціації сплачені ним суми поверненню не підлягають.

3.9.    Члени Асоціації мають право:
- брати участь в управлінні справами Асоціації, обговоренні і прийнятті рішень, обирати і бути обраними в керівні та інші органи Асоціації, вносити пропозиції по поліпшенню діяльності Асоціації;
- звертатися в органи Асоціації для захисту своїх законних прав та інтересів;
- користуватися послугами підприємств і організацій, які створені Асоціацією;
- вимагати в установленому порядку скликання позачергових зборів, конференцій, з'їздів;
- добровільного виходу з Асоціації.

3.10.    Члени Асоціації зобов'язані:
- дотримуватись Статуту Асоціації;
- виконувати рішення з’їздів Асоціації та її Ради;
- своєчасно оплачувати членські внески.
 

IV. СТРУКТУРА АСОЦІАЦІЇ, ЇЇ КЕРІВНІ ОРГАНИ
4.1. Основою Асоціації є первинні організації, які створюються за місцем роботи їх членів, у своїй діяльності керуються власними Статутами (Положеннями), які приймаються їх вищими керівними органами, затверджуються Радою організації і не повинні суперечити Статуту Асоціації.

4.2.    Первинні організації Асоціації  можуть набувати  статусу юридичної  особи після їх реєстрації у  встановленому законодавством порядку, можуть мати самостійний баланс, печатку, штамп із своїм найменуванням, зразки    яких затверджуються їх керівними органами і відкривати рахунки в установах банку, можуть використовувати символіку Асоціації за згодою Ради.

4.3.    Первинні організації, які не є юридичними особами зобов'язані легалізувати свою діяльність шляхом повідомлення про заснування у встановленому законом порядку.

4.4.    Вищим органом  первинної організації є збори, які скликаються в міру потреби або на вимогу більшості членів Асоціації.

4.5.    Вищим органом Асоціації є з'їзд, який скликається Радою один раз у три роки. В період між з'їздами вищим органом Асоціації є Рада.    Порядок   скликання,    норми    представництва    та    місце проведення з'їзду визначається Радою Асоціації.
З'їзд:
- розглядає найважливіші перспективні і поточні питання діяльності Асоціації;
- приймає програму і затверджує Статут Асоціації, положення про ревізійну комісію та інші документи, вносить до них зміни і доповнення;
- обирає прямим, таємним або відкритим голосуванням, терміном на 3 роки Президента Асоціації, Раду Асоціації і ревізійну комісію;
- призначає Генерального директора;
- затверджує звіти про діяльність Ради Асоціації і ревізійної комісії;
- приймає рішення про реорганізацію і припинення діяльності Асоціації, створює ліквідаційну комісію;
- реалізує право власності на майно та кошти Асоціації;
- розглядає інші питання.
Позачерговий з'їзд проводиться згідно з рішенням Ради Асоціації або на вимогу не менше третини членів Асоціації, або за рішенням Президента. З'їзд вважається правомочним, якщо в ньому бере участь не менше 60 відсотків делегатів. Рішення приймаються більшістю голосів. Для розгляду окремих найважливіших поточних питань діяльності Асоціації може бути скликана конференція Асоціації.
 
4.6.    Президент Асоціації:
- представляє Асоціацію у відносинах з державними органами, політичними партіями, рухами і громадськими організаціями, зарубіжними підприємницькими структурами та іншими організаціями;
- виходить з пропозиціями про внесення змін і доповнень до Статуту;
- організує і спрямовує роботу Ради Асоціації і головує на її засіданнях;
- подає для обрання з'їздом Асоціації кандидатури членів Ради Асоціації, членів ревізійної комісії, кандидатуру Генерального директора;
- розробляє і затверджує положення про штатний апарат Асоціації, визначає порядок діяльності дирекції;
- скликає позачергові з'їзди Асоціації, засідання Ради Асоціації;
- відкриває рахунки в установах банків;
- має право підпису фінансових документів, як перша особа.

4.7.    Рада Асоціації:
- обирається на з'їзді з членів Асоціації;
- проводить в життя рішення з'їзду;
- організує діяльність Асоціації в період між з'їздами;
- розпоряджається майном Асоціації в межах повноважень, наданих з'їздом;
- приймає рішення про створення і ліквідацію місцевих осередків, госпрозрахункових установ і організацій, заснування підприємств, затверджує їх Положення (Статути);
- затверджує зразки печатки та інших реквізитів Асоціації;
- Засідання Ради проводяться не менш як один раз у шість місяців, рішення ухвалюються більшістю голосів присутніх на засіданні членів, яких повинно бути не менше 2/3 загального складу Ради;
- діловодство Ради веде її секретар, який є штатним працівником дирекції.

4.8.    Дирекція:
- здійснює виконавчі функції управління;
- виконує рішення з'їзду і Ради;
- здійснює представництво Асоціації в державних та громадських організаціях між засіданнями Ради;
- керує діяльністю штатного апарату, призначає його відповідальних працівників;
- контролює діяльність підприємств і організацій, які створюються Асоціацією;
- розпоряджається коштами у відповідності Із затвердженим бюджетом Ради Асоціації.
Дирекцію очолює Генеральний директор, який є членом Ради, він несе персональну відповідальність за виконання покладених на виконавчий апарат Асоціації завдань, звітує на Раді Асоціації про діяльність Дирекції.

4.9. Ревізійна комісія Асоціації:
- контролює дотримання Статуту Асоціації, виконання рішень з'їзду і Ради Асоціації;
- перевіряє правильність виконання бюджету і господарсько-фінансову діяльність Асоціації.
У своїй діяльності ревізійна комісія керується цим Статутом і Положенням про ревізійну комісію, яке затверджується З'їздом Асоціації.


V. КОШТИ І МАЙНО АСОЦІАЦІЇ
5.1. Асоціація має майно і грошові кошти, в тому числі і валюту, які необхідні їй для виконання статутних завдань.
5.2. Асоціація набуває право власності на кошти та інше майно, передані їй засновниками, членами, або державою у встановленому порядку, набуті від вступних та членських внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами установами та організаціями, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів.
5.3. Додатковим джерелом надходження фінансових та матеріальних ресурсів можуть бути:
- добровільні внески підприємств, установ, організацій та приватних осіб;
- надходження від господарської та іншої комерційної діяльності створених Асоціацією госпрозрахункових установ і організацій, заснованих підприємств.

5.4.    Витрати на проведення з'їздів Асоціації, конференцій, засідань Ради Асоціації, утримання штатного апарату, а також витрати, які пов'язані  з  міжнародним  співробітництвом  і  здійсненням   інших заходів, визначаються Радою Асоціації.

5.5.    Асоціація може мати у власності інвентар, транспортні засоби, будинки, оздоровчі заклади та інше майно, придбане за власні кошти, яке необхідне для виконання її статутної діяльності.
 
5.6.    Асоціація   відповідає   по  своїх  зобов'язаннях  належним  їй майном.

5.7.    Асоціація  є   юридичною  особою,   має  самостійний   баланс, рахунки банку, печатку і штамп із своєю назвою, інші реквізити, зразки яких затверджені Радою Асоціації. Символіка реєструється в установленому порядку.

5.8.    Асоціація, а також створені нею підприємства, установи та організації зобов'язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну   звітність,    зареєструватись    в    органах   державної податкової інспекції та вносити до бюджету платежі в порядку і в розмірах, передбачених законодавством.


VI. МІЖНАРОДНІ ЗВ'ЯЗКИ
6.1.    Асоціація   може   засновувати   або   вступати   в   міжнародні громадські (неурядові) організації, утворювати міжнародні спілки, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв'язки, укладати угоди, а також   брати   участь   у   здійсненні   заходів,   що   не   суперечать міжнародним зобов'язанням України.

6.2.    Асоціація може здійснювати зовнішньоекономічну діяльність через створені госпрозрахункові установи і організації в порядку, встановленому законодавством.


VII. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
7.1.    Припинення   діяльності   Асоціації   здійснюється  шляхом   її реорганізації або ліквідації.

7.2.    Реорганізація Асоціації здійснюється за рішенням з'їзду.

7.3.    Ліквідація Асоціації здійснюється за рішенням з'їзду або на підставі рішення суду.

7.4.    Кошти та інше майно Асоціації, в тому числі і в разі її ліквідації, не може перерозподілятися між її членами, а використовується для виконання статутних завдань або на благодійні цілі, а у випадках, передбачених     законодавчими     актами,     за     рішенням     суду спрямовується в доход держави.
 

VIII. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ АСОЦІАЦІЇ
8.1.    Зміни і доповнення до Статуту Асоціації вносяться З'їздом, якщо за таке рішення проголосувало 2/3 делегатів, присутніх на
ньому.

8.2.    Про зміни, що сталися в статутних документах, Асоціація в 5-ти денний термін повідомляє Міністерство юстиції України.